Skip to main content
 • nl
 • en
 • fr
 • General terms and conditions (in Dutch)

  De Eindejaarscorrida Leuven (Corrida) wordt georganiseerd door Daring Club Leuven Atletiek (DCLA). Om de Corrida goed en veilig te laten verlopen, gelden onderstaande voorwaarden en voorschriften. Waar loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) etc. staat, geldt man/vrouw/x.

  Deelname

  1. Als deelnemer verklaar je dat je bekend met en je onderwerpt aan deze Algemene voorwaarden en de reglementen.

  2. Deelname aan de Corrida is alleen mogelijk na inschrijving. Het inschrijfgeld zal via eenmalige incasso worden geïnd (zie betalingsvoorwaarden).

  3. Je inschrijving is persoonsgebonden. Het startnummer is enkel overdraagbaar wanneer dit tijdig aan de organisatoren van de Corrida gemeld wordt.  Deze overdracht is gratis. Neem daarvoor contact op met .

  4. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Ook honden (al dan niet aangelijnd) mogen omwille van veiligheidsredenen niet meegenomen worden.

  5. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

  6. Deelnemers aan de 12 km worden geacht om 13u00 uur het Ladeuzeplein te zijn gepasseerd (voor de tweede ronde). Deelnemers die na die tijdstip passeren worden uit de wedstrijd gehaald.

  7. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, medewerkers en vrijwilligers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Deelnemers moeten de aangegeven looproute volgen.

  Aansprakelijkheid en veiligheid

  8. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico. De Corrida aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behalve ten gevolge van grove schuld van de Corrida.

  9. Als deelnemer verklaar je dat je bekend bent met het feit dat deelname aan de Corrida een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke gezondheid vereist.

  10. De wedstrijdleiding heeft het recht de route op bepaalde delen te wijzigen of de Corrida voortijdig te beëindigen, op te schorten, te neutraliseren of helemaal af te gelasten. Dit kan aan de orde zijn bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de run redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

  11. Van iedereen wordt verwacht geen enkele schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten op het parcours.

  12. De deelnemer vrijwaart de Corrida voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Corrida. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

  Portretrecht en persoonsgegevens

  13. DCLA neemt de gegevens van de deelnemers op in een bestand. Dit bestand is voor eigen gebruik om deelnemers te informeren met nieuws over de Corrida. Meer info over wat DCLA doet met de gegevens van de deelnemers vindt u op https://corridaleuven.be/privacybeleid/

  14. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Corrida gemaakte beelden. Ook gaan deelnemers akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film/video, TV, digitale en social media e.d. voor promotionele doeleinden van de Corrida ten behoeve van door DCLA georganiseerde evenementen, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.

  Betalingsvoorwaarden

  15. Betaling van de inschrijving vindt plaats door middel van een eenmalige incasso na het doorlopen van de inschrijfmodule. Deelnemende teams dienen het verschuldigde bedrag over te schrijven vóór 1 december 2023.

  16. Deelnemers die vóór 2 december 2023 inschrijven, krijgen hun startnummer thuis opgestuurd (op voorwaarde dat het opgegeven adres zich op het Belgisch grondgebied bevindt). Zij dienen dit zelf op te volgen. Als het startnummer op 15 december 2023 nog niet ontvangen is, dienen ze contact op te nemen met om een nieuw startnummer toegewezen te krijgen. Deelnemers die nalaten dit te doen, zullen enkel een nieuw startnummer kunnen ontvangen na betaling van een vergoeding van € 3.00.

  Annuleringsvoorwaarden

  17. Annulering is niet mogelijk; alleen overdragen van het startnummer. Deze overdracht is gratis. Neem daarvoor contact op met .

  18. In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de Corrida-organisatie.

  19. Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.